NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Tuổi Trẻ Về Nguồn

 

 

Nằm trong âm mưu "Hán hóa" Việt Nam của CSVN & Tàu Cộng: Tiêu diệt văn hóa của giống Lạc Hồng

Nguyễn Lương TuyềnVăn Hóa của một dân tộc là gì?
Có khoảng hơn 400 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Ta chỉ đề cập đến vài định nghĩa thường đọc thấy. Sau đây là định nghĩa, khái niệm về văn hóa của Tổ chức Văn Hóa Quốc tế (UNESCO), được đưa ra trong Hội Nghị về Văn Hóa Quốc Tế họp năm 1982 tại Mexico:
- Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm, quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội;
- Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, như tập tục tín ngưỡng...
Theo tác giả Đào Duy Anh trong Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Văn Hóa được định nghĩa như sau: hai tiếng văn hóa chỉ chung các sinh hoạt của của một dân tộc, của một nhóm người... Các dân tộc có sinh hoạt khác nhau nên văn hóa của các dân tộc cũng khác nhau. Vì vậy văn hóa thay đổi khi cuộc sống của con người biến thiên, thay đổi. Văn hóa của chúng ta, ngày nay, có những điểm khác với văn hóa của các thế hệ trước. Văn chương, chữ nghĩa, âm nhạc cũng như tôn giáo... chỉ là một phần của văn hóa.
Tóm lại, văn hóa phản ảnh các sinh hoạt của một dân tộc, một nhóm người, một tập thể trên tất cả mọi phương diện. Một dân tộc, một tập hợp vô văn hóa sẽ bị đào thải hoặc bị đồng hóa, nghĩa là sẽ biến mất trên thế gian này.

Chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đối với Văn Hóa Việt
Ngay từ những ngày Chủ nghĩa Cộng Sản mới được đưa vào VN vào thập niên 1930's, Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông đã chú trọng đặc biệt đến khía cạnh văn hóa của đất nước trong tiến trình "Cộng Sản hóa Việt Nam". Năm 1943, Trường Chinh, Tổng Bí Thư (lý thuyết gia của đảng CSVN) đã vạch ra những nét chánh của chính sách văn hóa của Đảng CSVN trong Luận Cương: Đề Cương Văn Hóa.
- Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế và văn hóa) ở đó người Cộng Sản phải hoạt động. Đảng không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà phải làm cách mạng văn hóa nữa. Người CS quan niệm có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới có thể có được ảnh hưởng đến dư luận, việc tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản của Đảng mới có hiệu quả.
- Cách mạng văn hóa ở VN phải dựa vào cách mạng giải phóng dân tộc mới có điều kiện phát triển.
Năm 1948, trong kỳ Đại hội đảng, Trường Chinh đã đọc bài tham luận: "Chủ nghĩa Mác và Cách Mạng Việt Nam", trong đó Trường Chinh nhấn mạnh về lập trường văn hóa của Đảng như sau:
- "Về xã hội: lấy giai cấp công nhân làm gốc;
- Về độc lập: lấy độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội làm gốc;
- Về tư tưởng: lấy học thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử quan làm gốc;
- Về sáng tác văn nghệ: lấy chủ nghĩa xã hội làm gốc".
Trong một kỳ họp của những người làm văn nghệ, báo chí, Trường Chinh đã tuyên bố: "Các đồng chí đã hiến dâng con tim cho Cách Mạng, cho đảng vậy các đồng chí phải sáng tác theo những điều đã được đảng đề ra. Các đồng chí phải sáng tác theo tinh thần xã hội chủ nghĩa".
Các đại hội đảng cộng sản kế tiếp đều xác định sự quan trong của cách mạng văn hóa:
- "Tranh đấu bảo vệ học thuyết tư tưởng; đề cao thuyết duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Đánh tan những quan niệm sai lầm của Triết học Âu, Á có nhiều ảnh hưởng tai hại trên nước ta như Khổng Mạnh, Descartes, Bergson, Kant, Nietzstche...
- Mục tiêu của cách mạng văn hóa là xây dựng "con người mới, con người xã hội chủ nghĩa" như Hồ Chí Minh đã phác họa: "muốn có chủ nghĩa xã hội cần phải có con người xã hội chủ nghĩa";
- Phải xem quá trình xây dựng nền văn hóa mới là đấu tranh không khoan nhượng, xóa bỏ và đẩy lùi các văn hóa phản động, đồi trụy do chủ nghĩa thực dân mới của Đế Quốc Mỹ để lại hay do các âm mưu của các lực lượng phản động;
- Nền văn hóa mới của ta xây dựng là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, có đảng tính, tính Nhân Dân sâu sắc".
Đảng cộng sản đã đưa ra các chỉ thị về đương lối sáng tác cho các văn nghệ sĩ noi theo: đó là sáng tác để phục vụ đảng, phục vụ Xã Hội Chủ Nghĩa. Những ai sáng tác ra ngoài đường lối do đảng đưa ra sẽ bị loại trừ không nhân nhượng. Vụ Nhân văn Giai phẩm tại Miền Bắc năm 1956 là thí dụ điển hình về sự kiểm soát bằng bàn tay sắt của đảng CS đối với các văn nghệ sĩ của miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa. Tóm lại, đảng CSVN muốn giữ độc quyền về văn hóa của dân tộc.
Lịch sử đã chứng minh muốn tiêu diệt, đồng hóa một dân tộc, một nhóm sắc tộc (groupe ethnique), vấn đề tiêu diệt, giết chết văn hóa là một vấn đề quan trọng hàng đầu. Ngay từ những năm 1949-1950, khi CSVN và Hồ Chí Minh đã vận động đưa toàn dân vào cuộc chiến tranh chống Pháp, cuộc tiêu diệt, giết chết văn hóa của dân Việt theo lệnh của Mao Trạch Đông và các đồng chí của Mao trong đảng Cộng Sản Tàu, đã được CSVN bắt đầu bằng:
- Tiêu diệt Con Người Việt Nam truyền thống;
- Tiêu diệt gia đình Việt Nam, xã hội Việt Nam;
- Tiêu hủy văn chương, ngôn ngữ, văn học, văn chương của người Việt.
Nói tóm lại, CS và Hồ Chí Minh quyết định phải phá hủy hoàn toàn văn hóa Việt Nam để thay vào đó bằng một thứ văn hóa Marxist Leninist và nhất là văn hóa của Tàu Cộng.

Cộng Sản Chủ Nghĩa và việc tiêu diệt Con Người Việt Nam:
Trong quá trình áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản lên dân tộc, CSVN đã dùng mọi phương tiện trong đó có bạo lực giết người, dối trá, lường gạt, tuyên truyền... Chủ nghĩa xã hội hay đúng hơn văn hóa cộng sản đã biến đổi người Việt. Hơn 20 năm cộng sản tại miền Bắc, hơn 42 năm cộng sản hóa toàn nước Việt, "văn hóa" cộng sản đã để lại những vết hằn vô cùng xấu xí (cicatrices indélébiles) trên người dân Việt. Trên thực tế, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của ông đã bắt đầu ngay "việc thay đổi con người Việt Nam" ngay từ những năm 1949-1950 tại các vùng mà CSVN gọi là "vùng giải phóng".
Chế độ CS đã làm thay đổi hoàn toàn con người Việt Nam sống dưới chế độ này. Sống ở VN Xã Hội Chủ Nghĩa, phần lớn người dân trở nên tàn bạo, tráo trở, dối trá, vô cảm, ích kỷ. Xã hội CS là một xã hội đầy bất công, đầy những lường gạt, ăn cắp (viên chức to: ăn cắp lớn, người dân đen: ăn cắp nhỏ). Đi đâu cũng phải hối lộ (như vào nhà thương (hay nhà ghét!), phải hối lộ từ trên xuống dưới, từ quan bác sĩ đến bác y công). Văn hóa "phong bì" trở nên phổ thông hơn bao giờ hết tại khắp mọi nơi. Các vụ án về tham nhũng khổng lồ, chưa từng có từ xưa đến nay của các viên chức CS cao cấp chứng tỏ sự băng hoại "hết thuốc chữa" của những người CS đang nắm quyền ở VN. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại đầy dẫy những tệ đoan, ăn cắp, bạo hành giết người như trong thời đại dưới chế độ CS này. Con người Việt Nam hiền hòa của những ngày xưa đã bị cộng sản làm biến mất. Trong chiến tranh xâm lược Miền Nam 1959-1975, người chiến binh CS, khi vào Nam gieo chết chóc, tàn phá, đã biểu lộ hoàn toàn bản chất tàn ác, thú vật, mất hoàn toàn nhân tính của họ. Ta nhớ lại những cuộc tàn sát không gớm tay, man rợ chưa từng thấy, không còn mảy may nhân tính người nhắm vào những người dân lành vô tội tại những nơi do họ kiểm soát khiến ta tự hỏi phải chăng chiến binh CS là những con thú độc ác chứ không phải là con người. Thí dụ như cuộc tàn sát dân lành ở Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968 cũng như tại các vùng do họ tạm chiếm. Trên khắp Miền Nam, các người CSVN đã hành xử như những con thú hoang dã chỉ biết giết người như Nhà thơ cung đình Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành đã viết trong quá khứ:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng"
để rồi:
"Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Staline bất diệt..."
Chính Hồ Chí Minh, lãnh tụ của CSVN cũng đã hơn một lần lộ rõ bản chất tàn bạo, thú vật của ông ta khi quyết định xử bắn Bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, một người "ơn của Cách Mạng". Bà Cát Hanh Long đã cho Hồ và nhiều tên đầu sỏ CS khác như Phạm Văn Đồng, Sao Đỏ Nguyễn Lương Bằng... tá túc, ăn ở tại nhà của Bà. Hồ đã đội mũ, đeo râu giả để đi xem vụ giết người này như thể đi xem một vở hát chèo. Người CSVN đâu còn một mảy may lương tâm. Lương tâm của họ đã hóa đá hết rồi.
Sau ngày 30/4/1975, các người cầm đầu của đảng CSVN như Đỗ Mười đã tức tốc vào Nam để chỉ huy các "công trình" ăn cướp, vơ vét tài sản của dân Miền Nam bằng các chiến dịch đổi tiền, các chiến dịch "đánh tư sản", hay nói trắng ra là các chiến dịch cướp của trắng trợn, biến toàn dân Miền Nam thành những "người vô sản" theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cua nhóm chữ này chỉ trong một sớm một chiều.
Cuộc "cướp của" nhắm vào dân Miền Nam chưa chấm dứt ở các chiến dịch đổi tiền, các chiến dịch "đánh tư sản", mà nó còn kéo dài cho tới những năm 80's. Các "đồng chí CS" cố truy lùng ăn cướp tài sản của dân Miền Nam cho tới khi họ trở thành vô sản đến tận cùng. Các chuyến đi vượt biển gọi là đi "đăng ký" do chính CS tổ chức nhằm vơ vét tận chỉ vàng cuối cùng của người dân trước khi đẩy họ ra biển trên những chiếc thuyền mong manh, sống chết mặc bây, tiền thầy (CS) đút túi. Thực là bất nhân vô cùng khi thu tiền, vàng của người dân rồi đẩy họ vào con đường chết. Lương tâm của con người CS là đây chăng? Hỡi các đồng chí CSVN! Nhiều lần ta tự hỏi.
Tóm lại chủ nghĩa CS, văn hóa CS đã tạo ra một loại người khác hẳn chúng ta. Họ thuộc một nước khác, không phải là nước Việt tuy rằng họ nói cùng một ngôn ngữ như người Nam chúng ta. Đám lãnh đạo CSVN là một lũ quỉ đội lốt người. Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao, sáng lập của Đảng CSVN là một tên cực kỳ ác độc, một con quỉ dâm dục, sản phẩm điển hình của chủ nghĩa CS. Đối với Hồ, y đã thực hiện trung thực giáo điều Các Mác: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của người Bolchevik, Đệ tam Quốc tế Cộng sản.
Người dân - sau nhiều năm bị nhào nặn, tuyên truyền bởi một chế độ bất nhân, chà đạp lên nhân phẩm của con người - trở nên thụ động, chịu đựng, chấp nhận số phận để sống còn, sống hoàn toàn bằng bản năng sinh tồn (survival instinct). Họ đã mất hết đảm lược, ý chí cương quyết để đứng lên đòi quyền sống xứng đáng với thiên chức của con người. Vả lại, mọi chống đối, đòi hỏi đều bị CS dập tắt ngay, không thương tiếc.

Tiêu diệt gia đình Việt Nam:
Gia đình là nền tảng của xã hội trong khi đối với người CS nền tảng gia đình cũ phải bị hủy diệt vì CS là vô gia đình. Những giá trị, truyền thống gia đình từ ngàn xưa như trên kính dưới nhường, lễ phép, kính trọng người già... bị CS tìm mọi phương cách để tiêu diệt thay vào đó là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; nền văn hóa trong đó người trong cùng một gia đình tố cáo, nghi kỵ lẫn nhau. Người CS coi đạo hiếu là một xa xỉ phẩm còn rớt lại của thời phong kiến. Người ta đã thấy cảnh con tố cha, vợ tố chồng trong cái mà CSVN gọi là "cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất" của những năm 1950-1956 tại Miền Bắc nước Việt ngay trước và sau khi CS kiểm soát toàn miền Bắc.

Theo Cộng Sản của Hồ Chí Minh:
Tôn Giáo hòa đồng là một nét đặc thù của văn hóa Việt Nam cần phải xóa bỏ. Cộng Sản là vô tôn giáo. Cộng Sản coi tôn giáo là "thuốc phiện", cần phải loại trừ. CSVN tìm đủ mọi cách để tiêu diệt ảnh hưởng của tôn giáo lên người dân. Các giáo hội bị CS đàn áp, họ dùng đủ mọi cách để tiêu diệt bằng những hạn chế tu học, những giáo hội quốc doanh... Tài sản của các giáo hội bị tịch thu để các giáo hội không còn phương tiện để phát triển, giáo phẩm bị đàn áp, tù đày. Việc đào tạo những hàng giáo phẩm mới để thay thế những người quá già hay bệnh hoạn cũng bị bạo quyền CSVN làm khó dễ, phải xin phép nhà cầm quyền. CSVN đã huấn luyện một số không nhỏ sư quốc doanh trẻ tuổi. Các sư quốc doanh này được đưa ra sống tại các cộng đồng Người Việt Hải Ngoại. Họ xâm nhập vào các chùa chiền VN tại hải ngoại để hoạt động phá hoại, nhất là phá hoại lý tưởng quốc gia chống cộng.
Những năm 50's, các người làm văn chương nghệ thuật tại Miền Bắc hoàn toàn khuất phục CS. Họ chỉ có một con đường sáng tác đó là phục vụ xã hội chủ nghĩa, phục vụ đảng CS nếu muốn được hiện hữu, không bị tiêu diệt dưới vòm trời xã hội chủ nghĩa. Các thi sĩ lãng mạn nổi tiếng thời tiền chiến như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Huy Cận... dưới sự "dẫn đạo, chỉ huy" của đảng CS, chỉ cho ra đời những "bài vè" sặc mùi Bolchevik, tuyên truyền cho chế độ, ca tụng chế độ "Cộng sản siêu việt, ca tụng bác và đảng". Các nhạc sĩ nổi tiếng lãng mạn thời tiền chiến như Văn Cao, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Giác... đã trở thành các nhạc sĩ cho loại nhạc tuyên truyền cho chế độ. Họ không có một sáng tác nào - hay không được phép sáng tác những bài nhạc tình cảm, lãng mạn như hồi chưa gia nhập hàng ngũ những người cộng sản. Nhà thơ Hữu Loan, vì làm bài thơ khóc vợ "Mầu tím hoa sim", đã bị phê bình là lãng mạn, thiếu chiến đấu tính, thiếu "đảng tính".
Các tác phẩm được sáng tác ngoài đường hướng của đảng CS đều bị cấm lưu hành, tác giả bị trù yểm, tù đày, cấm sáng tác, mất hộ khẩu. Trong ngần ấy năm, dưới "vòm trời xã hội chủ nghĩa", các văn nghệ sĩ ở Miền Bắc vĩ tuyến 17 không cho ra đời được một tác phẩm nghệ thuật nào. CS cai trị bằng chế độ hộ khẩu nghĩa là kiểm soát mọi người bằng cách kiểm soát cái bao tử của người dân nghĩa là kiểm soát cái khả năng sinh tồn (instinct de survie) của con người. Đảng CS không bao giờ cho dân chúng ăn đủ no bằng chế độ hộ khẩu. Không có hộ khẩu đồng nghĩa với "đói" vì không hộ khẩu sẽ không có gì để ăn. Người dân ở chế độ CS sợ nhất là bị "cắt hộ khẩu".

CSVN kiểm soát chặt chẽ các văn nghệ sĩ, các nhà báo
Báo chí, sách vở, các phương tiện truyền thanh, truyền hình là những cái loa của chế độ. Trong chế độ CS, không có báo tư nhân. Tất cả báo chí là của chế độ. Nghệ thuật không được vị nghệ thuật, nghệ thuật cũng không được vị nhân sinh mà chỉ để phục vụ đảng CS và phục vụ chế độ.
Khi chiếm được Miền Nam, CSVN đã cho hơn 1 triệu người vào các nhà tù. Tất cả các văn nghệ sĩ đều bị bắt, giam giữ. CS coi họ là những phần tử nguy hiểm cho chế độ nên cần phải vô hiệu hóa hay loại trừ. Không ai được phép sáng tác ở ngoài khuôn khổ được đảng và nhà nước cho phép. Có người bị tù rất lâu như nhà thơ lãng mạn Cung Trầm Tưởng, thi sĩ Thanh Tâm Tuyền Dư Văn Tâm, Ca sĩ Duy Trác... Nhiều người đã bỏ mình trong trại tù như thi sĩ Vũ Hoàng Chương (chỉ được thả ra lúc đang hấp hối), các nhà văn, nhà báo như Hiếu Chân, Nguyễn Mạnh Côn, Dương Hùng Cường, nhạc sĩ nổi tiếng Minh Kỳ... các bài nhạc lãng mạn của một thuở nhạc tình của Miền Nam bị CS gọi là "nhạc vàng" đều bị cấm đoán.

Thay thế ngôn ngữ, văn tự Việt Nam bằng ngôn ngữ văn tự của Đại Hán
Để biến đổi Người Việt thành một loại người Tàu, phải xóa bỏ ngôn ngữ, chữ viết Việt Nam. Nên nhớ ở Á Châu, dân tộc Việt là dân tộc duy nhất dùng chữ viết theo mẫu tự La Mã từ thế kỷ 16-17.
Hồi cuối năm 2017, người Việt tại khắp mọi nơi trên thế giới kể cả người Việt tại hải ngoại như bị "shock" trước đề án "cải tổ tiếng Việt" của Bùi Hiền, một "tiến sĩ" được đào tạo ở mãi tận bên Tàu Cộng vào đầu thập niên 50. Bùi Hiền, 83 tuổi, nguyên là Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ ở Hà Nội. Ông Hiền đã "trình làng" tác phẩm (?) dầy hơn 2,000 trang về cải tiến tiếng Việt. Ông tuyên bố đã để ra hơn 20 năm để hoàn thành công trình khảo cứu (?) này. Theo ông Hiền, tiếng Việt cải cách có nhiều cái lợi như: dùng tiếng Việt cải cách của ông TS Hiền sẽ tiết kiệm được ít nhất 8% thời giờ, 8% giấy mực. Một thí dụ về chữ Việt cải tiến của TS Bùi Hiền. Ông thay đổi một số chữ cái cũng như bỏ chữ Đ:


(Nguồn Internet)
Một thí dụ khác về "tiếng Việt mới" của PGS - TS Bùi Hiền. Mời bạn đọc thử đọc (nếu bạn đọc được, không bị nhức đầu) bài viết được viết theo ngôn ngữ của GS(?) Bùi Hiền về "Luật giáo dục":


(Tài liệu lấy từ Internet)
Người ta sợ rằng nếu chữ Việt cải tiến của Bùi Hiền được nhà cầm quyền CSVN chấp thuận cho áp dụng ngay, một số vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra:
- Phút chốc, mọi người sẽ trở nên mù chữ, phải đi học lại. (90 triệu người dân thành mù chữ);
- Tất cả các sách vở từ văn chương đế khoa học (hàng ngàn, ngàn cuốn) đều bị vứt bỏ hay phải dịch ra chữ Việt mới;
- Tất cả các máy điện toán dùng tiếng Việt "cũ" phải được tân trang lại với 1 program tiếng Việt mới của ông Bùi Hiền;
- Hậu quả là các trẻ em Việt sẽ không đọc được các sách Việt đã được xuất bản từ thế kỷ thứ 17 đến nay nhất là các sách về lịch sử VN, về văn chương VN, về văn hóa VN... Kết quả là các thế hệ Việt sau này sẽ hoàn toàn mù tịt về những gì tổ tiên của họ đã làm để tạo ra một nước Việt. Điều đó có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn không có ý niệm về một nước VN của tổ tiên của họ. Quả thực, muốn đồng hóa một dân tộc, một nhóm sắc tộc, đồng hóa ngôn ngữ văn tự chữ viết là điều tiên quyết. Người CS Trung Hoa chắc đã nghĩ đến điều quan trọng đó nên họ đã tìm cách "Hán Hóa" dân Việt một cách có lớp lang, chậm và chắc. Vả lại, Tàu Cộng đã "mua" được một đám "phản quốc" cộng sản Việt Nam tiếp tay rất đắc lực. Những tên Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng... trong đảng CSVN là những kẻ đã "bán nước Việt" cho Đại Hán. Lịch Sử của dân tộc không bao giờ tha thứ cho những tên phản quốc này.
Trước khi quả "bom bẩn (a dirty bomb) Bùi Hiền" được cho "nổ", Tàu Cộng đã gần như chiếm được hoàn toàn nước Việt. Tàu Cộng đã bao vây VN từ 3 phương hướng: Đông, Tây và Bắc về mặt quân sự. Về phương diện kinh tế, Tàu Cộng đã khống chế gần như 90% kinh tế VN. Các hàng hóa nhất là các thức an có chất độc đã tràn ngập VN. Theo báo cáo vào cuối năm 2017 của Hiệp hội Ung thư VN, tỷ lệ người Việt bị mắc bệnh ung thư xếp vào hàng cao nhất thế giới. Phải chăng đó là hậu quả của các chất độc đến từ Tàu, hậu quả của ô nhiễm môi trường.
Người Tàu đang tràn ngập VN, từ biên giới phía Bắc tới tận Mũi Cà Mau, đâu đâu cũng đầy người Tàu. Cuối tháng 12/2017, hàng chục ngàn người Tàu đã qua cửa khẩu Móng Cáy ở gần Hải Phòng, để tràn vào VN theo chiến thuật "biển người" của cố Thống chế Lâm Bưu của Giải phóng quân Tàu Cộng.


Đông đảo người Tàu tràn qua cửa khẩu Móng Cáy (nguồn Internet)
Thay lời kết
Ý đồ xâm chiếm Việt Nam được Tàu Cộng của Mao Trạch Đông và các đồng chí của Mao thai nghén ngay sai khi đảng CS của Mao chiếm được toàn nước Tàu năm 1949-1950. Ý đồ của Đại Hán được sự tiếp tay đắc lực của Hồ Chí Minh và đảng CSVN của Hồ. Tiêu diệt nền văn hóa của VN là một mục tiêu quan trọng hàng đầu của Tàu Cộng lẫn Việt Cộng. Ý định dâng nước Việt cho Tàu được CSVN bắt đầu ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. CS đã biến đổi hoàn toàn con người VN, xã hội Việt Nam. Triệt hạ văn hóa, văn tự VN có lẽ là bước cuối cùng của tiến trình "Hán Hóa VN" của Tàu Cộng. Tàu Cộng được sự tiếp tay đắc lực của một "lũ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống tân thời". Cải tiến tiếng Việt chỉ là một quả bóng thăm dò trước khi bọn Đại Hán và bọn Việt Gian bán nước bước sang màn thứ hai của vở bi kịch của dân tộc Việt: đó là ĐẠI HỌA MẤT QUÊ HƯƠNG.
10.01.2018
Nguyễn Lương TuyềnCác Số Báo Trước:


Chữ Việt mất, nước Nam… vong! Bảo Giang
"Tiếng ta còn, nước ta còn" TS. Trần Thị Vân Anh
Bảo Đại: Từ hoàng đế Việt "lực bất tòng tâm" đến "thường dân" PhápThu Hằng
Lật lại trang sử của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Dư
1/11/63: Việt Nam ra sao nếu ông Diệm vẫn còn? Thiện Ý
Món nợ 54 năm Yên Tánh
Nhà Ngô thứ hai nằm xuống loạn lạc nổi lênNguyễn Tiến Hưng
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và lịch sử Trần Bảo Như
Việt Nam: Kiểm duyệt báo chí quốc ngữ trong thời kỳ Pháp thuộcx…
Vai trò của Hồ Chí Minh và ĐCSVN trong âm mưu hán hoá Việt Nam của Trung Cộng Lê Dủ Chân
Nghĩ gì về chương trình dạy tiếng Việt tại hải ngoại? Nhàn SF
Viện Viễn Đông Bác Cổ, EFEO và kho sách quý hiếm về Việt NamThu Hằng
Hào khí Thành NamĐỗ Trường
Suy nghĩ về người Thầy trong xã hội hôm nayĐặng Đăng Phước
Ngành nghề Việt Nam tại Triển lãm Hoàn cầu Paris 1900Thu Hằng
Những chiếc xe hơi Pháp đầu tiên ở Việt Namx…
Nhân ngày Vu Lan Thắng Hội, bàn về chữ HiếuLuật sư Đào Tăng Dực
Khí TiếtĐỗ Trường
Chỉ có Mẹ và chỉ có Mẹ mà thôi!Huỳnh Quốc Bình
Tạp ghi văn nghệ: Nguyễn Mạnh Côn, đem tâm tình viết lịch sửNguyễn Mạnh Trinh
Hồ Chí Minh: Vương cốt Khỉ Đột Bảo Giang
Kho lịch sử Việt Nam thời thuộc địa trong Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại PhápThu Hằng
Quốc Hiệu Việt Nam theo dòng lịch sử (2879 TCN - 2017 SCN)Nguyễn Lộc Yên
Không đòi ai trả núi sông ta? Huỳnh Quốc Bình
Bến Hải vẫn còn đó Phạm Minh-Tâm
Hỡi người trẻ Việt NamĐiệp Mỹ Linh
Quá trình đấu tranh của trí thức và giới trẻ Việt Nam Cành Nam
Xin đừng tránh xa chính trịIris Vinh Hayes, Ph.D.
Tản mạn 30 tháng 4Nguyễn Văn Tâm
Tiếng Việt Cũ-Phương Pháp Mới Hà Vũ
Lê Trung Nghĩa (1904 - 1947)Nguyễn Lộc Yên
Lý Đông A (1920 -1946?)Nguyễn Lộc Yên
Hành trang Việt ngữ: Sổ Tay Chính Tả và bộ Việt Sử Bằng TranhTrangđài Glassey-Trầnguyễn
Hình bóng phố phường Hà Thành qua nhà cổ 87 Mã MâyThu Hằng
Khi về đã lạnh vườn xưaTrần Vũ
Động Đình Hồ - Cội nguồn của tộc ViệtTrần Thị Vĩnh Tường
Những bản dịch Thơ ngụ ngôn La Fontaine sang tiếng ViệtThu Hằng
Nhà thờ Đức Bà, đặc trưng kiến trúc Pháp giữa lòng Sàigònx…
Tự điển tiếng Việt đổi đờiĐào Văn Bình
Phong cách "kiến trúc Đông Dương" tại Việt Nam đầu thế kỷ XX x…
Ông Già Bến Ngự Trần Thảo
Giới trẻ tìm về lịch sử qua những ca khúc nhạc vàngCát Linh
Diễn tiến tư tưởng Phan Châu Trinh Trần Gia Phụng
I và Y Nguyễn Đắc Dõng
Diện tích nước Việt cổ lớn gấp 10 lần ngày nay Trần Hưng
Lừng danh sử Việt: Đội quân duy nhất thế giới từ vua đến tướng đều là phụ nữ Trần Hưng
Sinh nhật thứ 426 năm cha đẻ chữ Quốc ngữ: Xứ sở này nợ ông ấy lời tri ânLS Đặng Đình Mạnh
Bản thân chữ Quốc ngữ “có tội” với Dân tộc Việt Nam không? Nguyễn Văn Nghệ
Những phụ nữ với dòng máu Hai Bà Trưng và các thái thú thời đại ngày hôm nay Đồ Hiếm
Trò chuyện với nhà nghiên cứu sử học Trần Gia Phụng về chiến thắng năm Kỷ Dậu 1789 Hồng Phúc
Nên hiểu “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của nhà cách mạng Phan Châu Trinh như thế nào?Phan Thành Khương
Vài suy nghĩ nhân lễ giỗ Ngô Quyền Huỳnh Khánh Hòa
Thống lĩnh 100 nghìn quân bắc phạt, Lý Thường Kiệt đã khiến cả Trung Quốc chấn động như thế nào?Bảo Nguyên
Xuân Đinh Dậu nhớ xuân Kỷ Dậu: Trận Đống Đa dưới ngòi bút của Nguyễn Văn TốChu Nguyễn
Những truyện cổ tích thời Hùng VươngNguyễn Lộc Yên
Mơ thành người Quang TrungLữ Thị Tường Uyên
Đánh tan quân phương Bắc & Sinh nhật vua Trần Nhân TôngCô Tư SàiGòn
Chính Khí ViệtTrần Trung Đạo
Chữ, Nghĩa và sự trong sáng của tiếng Việt Giang Phúc Đông Sơn
Hà Nội và tiếng leng keng tầu điện xưax…
Lục Vân Tiên có tranh minh họa, 120 năm bị bỏ quên tại Phápx…
Phạm Mê Linh với CD Học Tiếng Việt qua bài hátThanh Trúc
Nguyễn Hữu Liêm đưa ra Một Triết Học Về Lịch Sử Việt Lê Giang Trần
Việt Nam: một dân tộc đang đứng trước họa diệt vong Nguyễn Lương Tuyền
Một số anh thư thời đại LS Đào Tăng Dực
Tuổi Trẻ Việt Nam & Tinh thần Quang Trung Ts. Mai Thanh Truyết
Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm?Mặc Lâm
Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng HòaNguyễn Quang Duy
Trọng Thủy thời nayĐỗ Văn Phúc
Dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt chủng khi toàn dân bị ác cộng bắt làm nô lệ!LM Nguyễn Văn Lý
Những điều Mẹ không dạy cho con…LS Đặng Đình Mạnh
“Con thành người Việt Nam”Nguyệt Quỳnh
Sống lại khí thế Bạch Đằng, Đống ĐaĐỗ Văn Phúc
Ngày Giỗ Hưng Đạo Đại Vương, Bình Định Vương Lê Lợi và Trung Liệt Hầu Lê LaiLS Đào Tăng Dực
Tiến trình Bắc thuộc lần thứ 5 của Trung Cộng Mai Thanh Truyết
Chúc thư chính trị của một danh tướng Trần Gia Phụng
Nhân 145 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Trường Tộ (1871-2016) - Nguyễn Trường Tộ hiến kế dùng Tây chặn Tàu để bảo vệ biển Đông Việt Nam Nguyễn Thanh Giang
Father's day nhớ về Cha tôiJo. Vĩnh SA
Mừng ngày Hiền phụ với chương trình TV The VoiceAutumn Huỳnh
Nguồn gốc điạ danh SàigònBình-nguyên Lộc
Đặt lại vấn đề nguồn gốc dân tộc và văn minh Việt NamNguyễn Văn Tuấn
Nền tảng văn hoá Việt NamPhạm Hy Sơn
Nền tảng văn hoá Việt NamPhạm Hy Sơn
Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại quân chủ Việt Nam Giáo sư Phạm Cao Dương
Trang phục bình dân của người Việt vào cuối thế kỷ XIXThu Hằng
Suy nghĩ bên đèn đỏ ở Nara Trần Trung Đạo
Nghề thủ công Việt Nam qua nhãn quan của toàn quyền Pháp De Lanessanx…
Danh tướng Lý Thường Kiệt và Nam Quốc Sơn HàNguyễn Châu
"Sự im lặng của cha tôi": Một nhà báo Pháp gốc Việt tìm về nguồn cộix…
Tạp ghi văn nghệ: Ngày Từ Phụ, đọc thư gửi cho con của một tổng thốngNguyễn Mạnh Trinh
Từ Hà Nội đến Sàigòn: Từ di cư 1954 đến di tản 1975 trốn chạy cộng sảnLữ Tuấn
Đất nước tôiTrần Thành Mỹ
Một nét đẹp trong tiếng Việt, chữ NướcTrần Thành Mỹ
Tiếng Việt ba miền - Tiếng nào là ‘chuẩn’?Ts. Lê Thiện Phúc
Lá gan người NamTrương Đình Phượng
Từ Hà Nội đến Sàigòn: Từ di cư 1954 đến di tản 1975 trốn chạy cộng sảnLữ Tuấn
Một vài nét về văn hoá Việt NamTs. Lê Thiện Phúc
Nền tảng của thể chế chính trị Việt Nam Cộng HoàNguyễn Thanh Bạch
Hiệp định Genève 1954, nước Việt Nam chia haiNguyên Anh
Tục lệ cổ truyền Việt Nam, phải có lá trầu, trái cau và sáp vôi trong đám cướiNguyễn Huy Hùng
Việt Nam chống lại Hốt Tất Liệt Lauren Hilgers
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tưởng nhớ Sư Bà Thiều Hoa cầm quân chống giặc Hánx…
Lễ Hai Bà Trưng và truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của phụ nữ Việt NamPhạm hy Sơn
Giai thoại Trạng TrìnhNguyễn Quý Đại
Đọc lại một số thi phẩm của Phan Châu Trinh (1872-1926)Phan Thành Khương
Ngô Vương: Ngô Quyền (897- 944)Nguyễn Lộc Yên
Vua Lý Nhân Tông Việt Thái
Tết Nguyên ĐánNguyễn Lộc Yên
Khỉ gió… con bú dù!Nguyễn Dư
TrầuSong Thao
Tai sao Tết Việt Nam phải có bánh chưng bánh dày?Nguyễn Huy Hùng
Bản thông điệp cho ngày maiGiao Chỉ, SJ
Bản thông điệp cho ngày maiGiao Chỉ, SJ
Theo Phan Bội Châu: Chống tham nhũng - Chống áp bức Ngô Nhân Dụng
Cô giáo của tôi và lòng yêu nước Ts. Nguyễn Đình Thắng
Không thể xóa tên Sàigòn!Nguyễn Ngọc Huy
Lịch Sử và Dân Tộc Bảo Giang
Nguyễn Văn Vĩnh và tờ Đăng-cổ tùng-báoThu Hằng
Đòn ngoại giao của người Việt xưa và nayNguyễn Tường Thụy
Tiểu sử và sự nghiệp của cố Tổng Thống Ngô Đình DiệmNguyễn Ngọc Cường
23-10 là ngày trưng cầu dân ýTrần Gia Phụng
Nhớ về vị Tổng Thống kính yêu của Việt Nam Yên Tánh
Như Phan Chu Trinh, mới xứng với câu “tìm đường cứu nước”x…
Ngô Thì Nhậm (1746 -1803)Nguyễn Lộc Yên
Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi”- Bài 1 Nguyễn Ngọc Lanh
Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi”- Bài 2 Nguyễn Ngọc Lanh
Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” - Bài 3 Nguyễn Ngọc Lanh
Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” - Bài 4 Nguyễn Ngọc Lanh
Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” - Bài 5 Nguyễn Ngọc Lanh
Ngày giỗ Đức Hưng Đạo Đại Vương, các Đức Lê Lai và Lê Lợix…
Ngày giỗ Đức Hưng Đạo Đại Vương, các Đức Lê Lai và Lê Lợix…
Giới trẻ Lasan với cội nguồn và di sản văn hóa ViệtThanh Trúc
Giới trẻ Lasan với cội nguồn và di sản văn hóa ViệtThanh Trúc
Tạp ghi văn nghệ: Tracy Võ và hồi ký Small BambooNguyễn Mạnh Trinh
Vua Cảnh Thịnh: Nguyễn Quang Toản (1783 -1802)Nguyễn Lộc Yên
Tạp ghi văn nghệ: Tracy Võ và hồi ký Small BambooNguyễn Mạnh Trinh
Vua Cảnh Thịnh: Nguyễn Quang Toản (1783 -1802)Nguyễn Lộc Yên
Vua Quang Trung: Nguyễn Huệ (1753 - 1792)Nguyễn Lộc Yên
Vu Lan - Ngày Lễ Cha Mẹ của Người Việt GS Trần Thủy Tiên, M.S.
Trang Sử Việt: Thái Đức Hoàng Đế: Nguyễn Nhạc (? - 1793)Nguyễn Lộc Yên
"We Are Here" - Tự truyện của thế hệ tị nạn thứ haiThanh Trúc
Lý Thường Kiệt - Nhà quân sự, chính trị kiệt xuấtDuy Long
Hành Trang và Lý Tưởng Teresa Trần Kiều Ngọc
Tản mạn về huyền sử Hạ Miên Trường
"Nông-cổ mín-đàm", tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt NamThu Hằng, RFI
Những nhà báo tiên phong cho báo chí tiếng ViệtĐỗ Ngọc Yên
Nam Kỳ, cái nôi của nền báo chí Việt Nam (giai đoạn cuối thế kỷ XIX)Thu Hằng, RFI
Những thế hệ người Việt đầu tiên định cư trên đất Thái lan (phần 1)Anh Vũ
Những thế hệ người Việt đầu tiên định cư trên đất Thái lan (phần 2)Anh Vũ
Phim "Gạo đắng", số phận nông dân Việt Nam ở vùng CamargueThu Hằng
85 năm Ngày Tang Yên Bái: Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”Trần Trung Đạo
Chuyện một người mang tên Nguyễn Thị Di Tản Hoàng Thị Tố Lang
Chuyện một người mang tên Nguyễn Thị Di Tản Hoàng Thị Tố Lang
Hãy làm người Quang Trung, hỡi tuổi trẻ Việt Nam x…
Mother’s day: Những lời Hát Ru của MẹCát Linh
Quốc Hận 30/4, tâm bút tuổi trẻ Hải Ngoại Lanney Tran
Mother's Day - Viết về MẹJo. Vĩnh SA
Trương Vĩnh Ký: Chiếc cầu nối Đông-TâyPétrus Ký
Nhân ngày báo chí VN, tản mạn về báo chí cộng sảnHuỳnh Ngọc Chênh
Mẹ tôi và lá cờ vàng ba sọc đỏNguyễn Kiến
Kỷ niệm 400 năm chữ quốc ngữ ra đời (1615-2015)Nữ tu Bùi Thị Minh Thùy
Quê hương đất tổTrần Thành Mỹ
Anh hùng dân tộcĐối Diện Quân Thù
Cờ Vàng trên phố Bolsa thách đố những bàn tay đenGiáo Già
Đã 13 lân dân Việt đại thắng giặc phương Bắc xâm lăngNguyễn Thanh Đức
Mùa xuân trong truyền thuyết Hùng Vương Vũ Anh Phong
Vua Quang Trung và chiến thắng Đống ĐaViệt Thái
Rợp bóng cờNguyễn Nhân Trí
Vua Hàm Nghi: Cuộc đời nghệ sĩRFI
Nước Việt mến yêuNguyễn Nhơn
Chiến thuật hạ thành Ngọc Hồi của quân Sơn TâyNguyễn Văn Nghệ
Đầu Xuân tâm tình chuyên đạo hiếuNguyễn Văn Nghệ
Trận Hoàng Sa, biểu tượng hội tụ lòng yêu nước Trần Gia Phụng
Học đánh cần chữ MJo. Vĩnh
Trận Hoàng Sa, biểu tượng hội tụ lòng yêu nước Trần Gia Phụng
Học đánh cần chữ MJo. Vĩnh
Lá cờ, màu cờ và hồn nước Bảo Giang
Những năm tháng lưu đày của vua Hàm Nghi ở AlgerRFI, 31/12/2014
Những câu nói bất hủSơn Nghị
Hiểm họa Bắc thuộc xưa và nay - Bài học nào cho Việt NamMai Hương@S
Tại sao chúng ta cần phải trở về văn hoá dân tộcTriết gia Kim-Định
Hịch Bình Ngô của thời đại chúng taTrưng Vương Saigon
Lý Thường Kiệt phạt TốngNguồn: http://vi.wikipedia.org
Tư duy về Dân Trí Phan Châu Thành
Xem xét nước Tàu tại sao gọi rằng “Trung Quốc”Nguyễn Lộc Yên
Cao đẳng quốc dânPhan Bội Châu
Thác Bản Giốc - Những bằng chứng lịch sử Mai Thái Lĩnh
Lẩy bẩy như Cao Biền dậy nonNguyễn Đổng Chi
700 Năm cuộc tình Huyền Trân Công ChúaTrúc Giang MN
Đính chính sai lầm về "Nam Hải"Phạm Cao Dương
Mái tóc người vợ Truyện kể Khải Nguyên
Ải Chi LăngTrần Công Nhung
Chuyện thần tiên nước Văn LangTừ Vũ
Cây cô độcNguyễn Thị Khánh Minh
Phỏng vấn ông Bố Việt ở Úc Châu Nhân ngày Hiền Phụ - Father’s DayJovi Nguyễn
Chỗ đứng của tiếng Việt trong thế giớiNguyễn Hy Vọng
Chuyện cổ tích “Trầu Cau”Ngành Mai
Ngược xuôi “Những nẻo đường tiếng Việt”Lê Hữu
Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng ra mắt hai tác phẩm "Từ điển nguồn gốc tiếng Việt" và Những nẻo đường tiếng Việt"Hoàng Thụy Văn
Tâm sự Nguyễn Trãi khi đất nước bị giặc Minh chiếm đóng (trước khi gặp Lê Lợi)Phạm Thảo Nguyên
Số phận Lê Chiêu Thống và đoàn tòng vong trên đất Trung QuốcĐào Tiến Thi
Tinh thần và trách nhiệm khi Tổ Quốc lâm nguyNguyễn Lộc Yên
Rước voi về dày mả tổNguyễn Gia Kiểng
Hai chữ Việt Nam Phạm Minh-Tâm
Những tấm gương bất tử Trần Quốc Việt
Khóc với dòng sông hay “Món nợ tuổi hai mươi”Trần Trung Đạo
Kỷ niệm 84 năm ngày mất của nhà ái quốc Nguyễn Thái HọcTrần Trung Đạo
Nữ anh hùng Cô Giang đã "Tủi thân không được chết vinh dưới cờ" Trần Quốc Việt
Suy tư nhân ngày mất của anh hùng Nguyễn Thái Học - Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Chí Đức
"Tuổi trẻ Việt Nam với cội nguồn dân tộc" Thanh Sơn
Người Hoa ở Việt NamNguyễn Văn Khậy
Bãi cọc Bạch Đằng GiangViên Linh
Tàu Cộng xâm lược xin chớ hung hăngBichthuy Ly
Từ ải Nam Quan đến mũi Cà MauTiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm
Ải Nam QuanChu Tất Tiến
Bắc thuộc lần thứ nămTs Mai Thanh Truyết
Mối lo phương BắcVương Văn Bắc
Xin hỏi các anh là ai? Sao lại bắn, giết chúng tôi khi chống Tàu xâm lăng VNMường Giang
Muôn đời dân tộc Việt vẫn nhớ ơn Quốc tổ Hùng VươngMường Giang
Văn Tế Quốc Tổ Và Anh Linh Tử SĩNguyễn Lộc Yên
Truyền thống dân tộc Việt và ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng VươngNC_Lê Hoàng Thanh
Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịchPhạm Trần Quốc Việt
Sát thát và sát đất Đi Tới
Tuổi trẻ Việt Nam ý thức & con tim Việt tộcNgô Quốc Sĩ
Lịch sử ngàn năm Bắc Thuộc - Hai Bà Trưng khởi nghĩa dựng nền độc lập Phạm Hy Sơn
Tư tưởng Phan Châu Trinh và hiện tình Việt NamLS. Đỗ Thái Nhiên
Đọc lại “Hãy cảnh giác với Bắc Triều” của Lê Chí QuangLê Nguyên
Sứ mạng Thanh Niên và các tầng lớp Trí Thức trước Lịch Sử & Dân TộcTrúc Giang/Cao Gia
Nhân ngày 17/2: nhắc lại những bí mật trong cuộc chiến Việt - Trung năm 1979Huỳnh Tâm
19-1 Ngày Hoàng Sa: Tiếp nối những trang sử Việt chống Tàu đỏ xâm lượcMường Giang
Chiến Thắng Đống Đa, 1789Lê Đình Thọ
Tiếng Việt mình và thế hệ cháu tôiĐỗ Xuân Tê
Tiếng Việt mình và thế hệ cháu tôiĐỗ Xuân Tê
Chú tiểu chùa Cổ PhápNgô Viết Trọng
Người Việt đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳx…
Vì sao đội khăn tang trong tang lễ?JoVinh SA Sưu tầm
Giữ tiếng Việt, vững nước ViệtTrangđài Glassey-TrầnNguyễn
Trần Thủ Độ: Đời luận anh hùng x…
Đã 13 lần dân Việt đại thắng giặc phương Bắc xân lăngNguyễn Thanh Đức
Sứ mạng thanh niên trước lịch sửTrúc Giang/Cao Gia
Nối giòngTrần Thành Mỹ
Giặc phương Bắc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt NamPhạm Hoàng Tùng